فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

حجم فایل : 442.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا درس اول
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
فارسی نهم -بامداری که تفاوت نکند لیل و نهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
+ دو بار در سال این اتفاق رخ می دهد که طول روز و شب دقیقاً برابر می شود: اول فروردین و اول مهر.به این دو روز اعتدالین گفته می شود.یعنی اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی.
+ کلمات لیل و نهار تضاد دارند. -آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
+ آفرینش باعث آگاهی صاحب­دلان می شود.
-این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار
+ رسم بوده است که بر دیوار بنا، نقوش مختلفی را تصویر می کرده اند.
+نقش بر دیوار بودن یعنی صورت بی جان بودن. -کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی، فهم کند این اسرار
+ کوه و دریا و درختان، تناسب دارند.
+ مستمع به معنای شنونده است.
-تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
+ تا کی مانند بنفشه سر در پیش افکنده ای از روی بی خبری؟
+ این بیت سه جمله دارد -که تواند که دهد میوة الوان از چوب؟/ یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟
+ شیوة بیان در این بیت، استفهام انکاری است.
-عقل حیران شود از خوشة زرّین عنب/ فهم عاجز شود از حقّة یاقوت انار
+ دو اضافة تشبیهی در این بیت وجود دارد. -پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز/ ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار
+ مصرع دوم شامل سه جمله است.
-تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او/ همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار
+ این بیت، با بیت بعدی یعنی «نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است/ فکر اِنعام تو هرگز نکند شکرگزار» قرابت معنایی دارد.
+ توجّه داشته باشیم که «اِنعام» به معنی نعمت ها و « اَنعام» به معنی چهارپایان است. نکات کلیدی حکایت: سفر
+ درنگ کردن: مکث و توقّف کردن و اندیشیدن
+ اسرارالتوحید: نام کامل آن « اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر است. نام اثری است از محمد­بن منور، یکی از نوادگان شیخ.
پایان...